Home / معرفی سازمان

معرفی سازمان

معرفی سازمان

موسسه تحقیقات، آموزش و مشاوره شهرداریها خراسان رضوی؛ از مؤسسـات سـازمـان همیــاری شهـرداری‌هـای خـراســان ‌رضوی است که در تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۸۳ اساسنامه آن به تأیید و تصویب وزارت کشور رسیده‌است. این مؤسسه، حسب ابلاغ وزیر محترم کشور و جایگاه قانونی خود با توجه به مفاد اساسنامه وظیفه ی توسعه آموزش و …

Read More »