Home / معرفی سازمان / معرفی سازمان

معرفی سازمان

موسسه تحقیقات، آموزش و مشاوره شهرداریها خراسان رضوی؛ از مؤسسـات سـازمـان همیــاری شهـرداری‌هـای خـراســان ‌رضوی است که در تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۸۳ اساسنامه آن به تأیید و تصویب وزارت کشور رسیده‌است.

این مؤسسه، حسب ابلاغ وزیر محترم کشور و جایگاه قانونی خود با توجه به مفاد اساسنامه وظیفه ی توسعه آموزش و پژوهش در شهرداری های استان به منظور ارتقاء توان مدیریتی و اجرایی شهرداریها، شناخت مشکلات جهت برنامه ریزی صحیح در جهت رفع معضلات و ارتقاء کیفیت نظام مدیریت شهری، برنامه ریزی برای بهینه سازی ساختار اداری و مدیریتی و افزایش بهره وری منابع انسانی، بازآموزی مستمر مدیران، کارشناسان و کارکنان شهرداریها و نیاز سنجی شهرداریها و انجام امور پژوهشی در راستای نیازمندیهای شهرداری ها را دارد.