Home / رییس اداره آموزش های بلند مدت

رییس اداره آموزش های بلند مدت

رئیس آموزش های بلند مدت خانم سمانه واحدی
شماره تماس  
پست الکترونیکی  vahedi@kmtc.ir
کارشناسان  آقای موسی الرضا طاهری

 آقای حمید قاسمی

خانم  مهسا قرائی

شرح وظایف رئیس آموزش های بلند مدت :

1- نظارت بر حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان

2- تطبیق مطالب ارائه شده توسط مدرسان با متون ذکر شده در سرفصل های مصوب

3- هدایت و راهنمایی دانشجویان در مسائل آموزشی

4- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و نظارت بر اجرای آن

5- اجرای قوانین ومقررات آموزشی شامل دستورالعمل های ثبت نام و انتخاب واحد ،ایجاد رشته های جدید ،فراغت از تحصیل و یا انصراف ، برگزاری آزمون ها. سایر قوانین ومقررات مرتبط با آموزش های بلند مدت

6- تامین نیازهای آموزشی در آزمایشگاه ها و کارگاههای آموزشی