Home / اساسنامه

اساسنامه

جناب آقای رسولی

استاندار محترم خراسان رضوی

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۴/۵۵۶۹۶ مورخ منضم به صورتجلسه مورخ ۲۳/۵/۸۲ شورای سازمان همیاری شهرداریهای تابعه استان خراسان همیاری شهرداریهای تابعه استان خراسان و شماره ۵۲۹۰۷۴/۸۱ مورخ ۳/۹/۸۱ در خصوص تأیید و موافقت با اساسنامه مؤسسه تحقیقات، آموزش و مشاوره شهرداریهای استان خراسان وابسته به سازمان همیاری شهرداریهای تابعه استان مذکور، بدینوسیله اساسنامه مؤسسه فوق الذکر را که در پنج صفحه مشتمل بر سه فصل، ده ماده، پنج تبصره و بیست وپنج بند تهیه و تنظیم گردیده و کلیه صفحات آن ممهور به مهر برجسته اداره کل امور شهرداریها میباشد مستند به بند ۲۰ ماده ۹ اساسنامه سازمان فوق، در صورت تایید پیشنهاد شورای سازمان همیاری شهرداریهای تابعه استان خراسان مبنی بر ایجاد موسسه تحقیقات آموزش و مشاوره شهرداریهای استان خراسان با اهداف و وظایف تعیین شده و تأیید اطلاعات ارائه شده از سوی شورای سازمان یاد شده و انطباق اهداف و وظایف موسسه پیشنهادی با اهداف و وظایف سازمان توسط جنابعالی مراتب تأیید میگردد تا با رعایت مفاد بند بیست ماده نه اساسنامه سازمان و تباصر ذیل آن در نحوه ایجاد و اداره موسسه و رعایت آئین نامه مالی و سایر مقررات مرتبط و صرفه و صلاح شهرداریها و شهروندان اقدام قانونی لازم معمول دارند . ضمناً وزارت کشور پس از یکسال از تاریخ تاسیس موسسه فوق الذکر عملیات آنرا مورد بازرسی قرار خواهد داد. بدیهی است در صورتیکه مؤسسه کارائی و بازدهی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و در صورت تخلف از مفاد اساسنامه وزارت کشور رأساً موسسه را منحل خواهد کرد.

سیّد عبدالواحد موسوی لاری

 

بسمه تعالی

اساسنامه مؤسسه تحقیقات، آموزش و مشاوره شهردایهای خراسان

تابع و وابسته به سازمان همیاری شهرداریهای تابعه خراسان

فصل اول : کلیات

ماده ۱- اسم و مرکز حدود عملیات

الف اسم مؤسسه: عبارت است از مؤسسه تحقیقات، آموزش و مشاوره شهردایهای خراسان تابع سازمان همیاری شهرداریها تابع استان خراسان که اختصاراً در این اساسنامه مؤسسه نامیده می شود و در اجرای مفاد بند بیست ماده نه و در راستای وظایف موضوعه اساسنامه سازمان همیاری شهرداریهای تابعه استان خراسان و بر اساس اساسنامه ذیل و در چارچوب اساسنامه و آئین نامه های سازمان همیاری شهرداری تابعه استان فعالیت خود را بطور مستقل انجام خواهد داد.

ب مرکز موسسه : مرکز اصلی مؤسسه در شهر مشهد می باشد

ج- حدود عملیات : محدوده عملیاتی در اولویت اول استان خراسان و در اولویت دوم با تصویب شورای سازمان سراسر کشور می باشد

تبصره در این اساسنامه هر کجا نام سازمان آمده، منظور سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان می باشد

ماده ۲ مدت مؤسسه:

مدت موسسه از تاریخ تاسیس پنج سال است.

ماده ۳- هدف و نوع مؤسسه:

1. ارتقاء توان مدیریتی و اجرایی شهرداریها، شوراهای اسلامی در راستای تحقق وظایف اساسی آنان.

2. نیاز سنجی شهرداریها و انجام کار های پژوهشی و تحقیقی در راستای نیازمندیهای شهر.

3. فراهم نمودن بستر بحث و گفتگو در قالب گردهمایی های تخصصی به منظور بحث و تبادل اطلاعات و شناخت مشکلات جهت برنامه ریزی صحیح در جهت رفع معضلات و ارتقاء کیفیت نظام مدیریت شهری.

4. برنامه ریزی برای بهینه سازی ساختار اداری و مدیریتی و افزایش بهره وری منابع انسانی شهردایهای.

5. توجه به بازآموزی مستمر مدیران، کارشناسان و کارکنان شهرداریها و تبدیل آن به یک جریان دائمی در راستای بهره وری سازمانی از طریق برنامه ریزی دوره های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت و نیز دوره های عالی تخصصی با اخذ مجوز از مراجع ذیربط ، اولویت بندی و برنامه سفرهای علمی و فرصتهای مطالعاتی داخلی در راستای بهسازی منابع انسانی.

ماده ۴ موضوع مؤسسه:

مؤسسه می تواند با رعایت مقررات و کسب مجوز های مورد نیاز و برابر مقرارت مربوط به اقدامات ذیل مبادرت نماید:

1. مدیریت بر انجام مطالعات و پژوهشهای علمی- کاربردی همچنین امور مشاوره ای در راستای وظایف شهردایهای و سازمانهای تابعه آنها.

2. تهیه طرحهای تحقیقات علمی- کاربردی و ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی مرتبط با فعالیت مؤسسه و تعریف اولویتهای طرحهای تحقیقاتی کاربردی با در نظر گرفتن سیاستهای و برنامه های دولت، وزارت کشور و شوراهای اسلامی با هماهنگی دستگاههای ذیربط و تدارک مقدمات لازم به منظور اجرای آنها در مراکز تحقیقاتی دیگر دانشگاهها و نیز از طریق محققان و پژوهشگران و نوآوران با رعایت مقررات مربوط.

3. پشتیبانی آموزش مشاوره ای و امور تحقیقاتی  سازمانهای دولتی و شهرداریهای استان.

4. ارتباط با سازمانهای داخلی و بین المللی ذیربط و نهادهای مشابه در سایر کشور ها به منظور مبادله اطلاعات و تجارب علمی، تخصصی و پژوهشی در جهت تأمین نیازمندیهای شهرداریها و سایر مؤسسات بخش عمومی و خصوصی با رعایت مقررات مربوطه و کسب مجوز از وزارت امور خارجه و سایر مراجع قانونی ذیربط.

5. برگزاری دوره های بلند مدت، و میان مدت آموزشی و پژوهشی سمینار ها و کارهای تخصصی درزمینه فعالیت مؤسسه.

6. ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی از طریق برپائی نمایشگاهها، کنفرانسها، سمینار های تخصصی کنگره و برگزاری جشنواره های مرتبط و در اختیار قرار دادن این دستاوردها به شهرداریها با رعایت مقرارت مربوط.

7. کمک به تنظیم فعالیت و برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان و شهرداریهاو شوراهای اسلامی در حوزه فعالیت مؤسسه.

8. ارائه خدمات رایانه ای سخت افزاری، نرم افزاری در بخشهای مهندسی، شهرسازی، اداری و مالی، خدمات و سایر بخشهای به شهرداریها و مؤسسات عمومی و خصوصی.

9. ارائه خدمات فنی و مشاوره ای به شهرداریها، سازمانها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی و اتخاذ تدابیر مناسب برای عرصه دانش فنی حاصله به متقاضیان.

10. ایجاد بانک اطلاعات در کلیه زمینه مرتبط با فعالیت شهردایها و اهداف موسسه

11. تهیه و تدوین و یا ترجمه آثار نتایج تحقیقات علمی و مهندسی مرتبط با موضوع فعالیتهای موسسه و همچنین انتشار نتایج تحقیقات و مطالعات علمی به صورت کتاب، مقاله، نشریه، مجله تخصصی، فیلم و بروشور و غیره و در اختیار قرار دادن آنها به شهرداریها با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.

12. ارائه خدمات مدیریت و مشاوره ای در تهیه، بررسی تصویب و نظارت عالیه بر اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی شهرداریها و موسسات تابعه.

13. انجام مطالعات و تحقیقات به منظور تهیه و تدوین استانداردها، معیار ها و ضوابط وآیین نامه های علمی فنی و اجرایی مربوط در کلیه زمینه هایمرتبط با فعالیت شهرداریها

14. برنامه ریزی جهت ارتقاء علمی با ایجاد فرصتهای مطالعاتی کارشناسان و کارکنان شاغل در سازمانهای دولتی و شهرداریها و شوراهای اسلامی در حوزه فعالیت موسسه

15. برنامه ریزی سفرهای علمی، علمی کاربردی داخلی و بازدید های علمی کاربردی و پندآموزی تجربه های موفق داخلی و خارجی در راستای تامین نیاز های شهرداریها و سازمانهای تابعه

16. بررسی راه حلهای بهینه درباره مسائل مشترک  موجود در شهرداریها. شوراهای اسلامی و سازمانهای ذیربط و معرفی تجربه های موفق و پند آموزی از تجربه های ناموفق.

17. چنانچه انجام و اجرای هریک از بند های فوق الذکر مستلزم اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذیربط باشد میبایستی هماهنگی و اقدام لازم بعمل آید.

ماده ۵ سرمایه موسسه:

سرمایه اولیه موسسه ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که از محل سرمایه سازمان با رعایت مقرارت مربوط در اختیار موسسه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۱: میزان سرمایه موسسه بر اساس گزارش مالی آن و به منظور توسعه و یا محدود کردن عملکرد موسسه با پیشنهاد شورای سازمان و تایید وازرت کشور قابل افزایش یا کاهش خواهد بود.

تبصره ۲: درصورت انحلال و یا فروش موسسه کلیه دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و تعهدات به سازمان منتقل خواهد شد

تبصره ۳ :  هیئت امنا و رئیس موسسه در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند نسبت به سرمایه و اموال ودارائی موسسه امین محسوب می شوند.

فصل دوم :ارکان موسسه

ماده ۶- ارکان موسسه و وظایف بشرح مندرج در اساسنامه موضوع تبصره های ذیل بند ۲۰ ماده ۹ و مادتین ۱۰ و ۱۶ و سایر مواد مرتبط در اساسنامه سازمان همیاری شهرداریهای تابعه استان خراسان خواهد بود و نماینده وزارت کشور بعنوان ناظر.

فصل سوم : مقررات مالی و استخدامی

ماده ۷- آئین نامه مالی و معاملات موسسه توسط مدیر موسسه تهیه و پس از تصویب شورای سازمان و تایید وزارت کشور قابل اجرا است

تبصره : تا زماینکه موسسه آئین نامه مالی و معاملاتی خاص نداشته باشد آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن ملاک عمل خواهد بود

ماده ۸ تشکیلات اداری موسسه متناسب با نیاز و حجم کار و در آمد و برنامه سالانه توسط مدیر موسسه و هئیت امنا تهیه و پس از تصویب شورای سازمان و تایید وزارت کشور قابل اجراست.

ماده ۹- امور اداری موسسه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصرا در قالب قرداد های پیمانکاری که با آنها منعقد می شود باذکر کارهای معین بازمان مشخص و بر اساس برنامه مصوب سالانه موسسه انجام می شود بطوریکه هیچگونه تعهد استخدامی برای موسسه ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی بعهده پیمانکار باشد بدیهی است موسسه می تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمان که برابر مقرارت می توانند به موسسه مامور خدمت شوند بصورت مامور استفاده نماید استخدام پرسنل مورد نیاز موسسه اعم از کارگری و کارمندی به تعداد محدود و صرفا بر اساس پستهای مصوب موسسه که پس از تایید هئیت امنا به تصویب شورای سازمان و وزارت کشور خواهد رسید مشمول مقرارت استخدامی شهرداریهای سراسر کشور خواهد بود.

ماده ۱۰- این اساسنامه مشتمل بر سه فصل، ده ماده،پنج تبصره و بیست و پنج بند در پنج صفحه باتوجه به اهداف سازمان همیاری شهرداریهای تابعه استان خراسان و به استناد بند ۲۰ ماده ۹ اساسنامه شماره ۳۴/۳/۱/۲۰۰۹۱ مورخ ۲۶/۱/۷۸ سازمان همیاری شهرداریها تابعه استان خراسان که در جلسه مورخ ۲۳/۵/۸۲ شورای سازمان مذکور تصویب گردیده است، موردتایید و موافقت وزارت کشور  قرار گرفته و کلیه صفحات آن ممهور به مهر وزارت کشور می باشد و از تاریخ تایید قابل اجرا است