کسب مقام سوم کشور در رشته والیبال  توسط تیم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان که 2 تن از دانشجویان این مرکز ( سعید صفاریان ، هادی قویدل ) بازیکن آن تیم بودند و تقدیر از آنها در اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام گردید.