کاردان حرفه ای معماری طراحی محیط داخلی

مدیر گروه مهندس حسن ناصري ازغندي 
راه های ارتباطی   38787766 -051داخلي(126) 
چارت درسی کاردان حرفه ای معماری طراحی محیط داخلی  دانلود

 

آشنایی بیشتر با رشته: