کاردان فنی عمران امور پیمان ها

مدیر گروه  مسعود رجبی المدشت
راه های ارتباطی  38787766-051داخلي(125)
چارت درسی کاردان فنی عمران امور پیمان ها  دانلود

 

آشنایی بیشتر با رشته: