کارشناسی حرفه ای حفاطت و پیشگیری از حریق و حوادث

مدیر گروه  روح الله قويدل
راه های ارتباطی   38787766-051داخلي (124)
چارت درسی کارشناسی حرفه ای حفاطت و پیشگیری از حریق و حوادث  دانلود

 

آشنایی بیشتر با رشته: