کاردان حرفه ای امداد و نجات شهری

مدیر گروه  روح الله قويدل
راه های ارتباطی  38787766-051داخلي (124)
چارت درسی کاردان حرفه ای امداد و نجات شهری  دانلود

 

آشنایی بیشتر با رشته: