کاردانی بازرگانی مشاوره حقوق صنوف

مدیر گروه  ابوافضل قابل
راه های ارتباطی

38787766-051داخلي (117) 

چارت درسی کاردانی بازرگانی مشاوره حقوق صنوف  دانلود

 

آشنایی بیشتر با رشته: