برنامه درسی ورودی های 96 - کارشناسی

 

 

نام رشته دانلود برنامه درسی 
کارشناس حرفه ای حقوق ثبتی دانلود 
کارشناس حرفه ای فرماندهی عملیات دانلود
کارشناس حرفه ای معماری - طراحی محیط (کاردانی مرتبط) دانلود
کارشناس حرفه ای معماری - طراحی محیط (کاردانی غیر مرتبط) دانلود
مهندسی فناوری ساختمان سازی ( کاردانی مرتبط) دانلود
مهندسی فناوری ساختمان سازی (کاردانی غیر مرتبط) دانلود
مهندسی فناوری معماری -معماری بافت فرسوده ( دانشجویان غیر مرتبط) دانلود
مهندسی فناوری معماری - معماری بافت فرسوده (دانشجویان مرتبط) دانلود